REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

shop.christophermarthe.com
I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem shop.christophermarthe.com

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest spółka działająca pod firmą CM STUDIO Marta Organek Maciej Organek S.C. Opiesin 60 98-220 Zduńska Wola NIP: 8291739977 REGON: 362150207
e-mail: contact@christophermarthe.com (zwana dalej Spółką).

Regulamin stanowi integralną część zawieranych transakcji pomiędzy Klientem a Spółką zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 6 , 8 i 9 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) stanowiąc (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu transakcji) wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnych z przepisami art. 12 i 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu zaś przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym zaakceptować postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w sposób wskazany na Stronie .II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin - akt prawny określający warunki świadczenia przez Spółkę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną stanowiąc integralną część zawieranych transakcji pomiędzy Klientem a Spółką

 2. Strona – serwis internetowy shop.christophermarthe.com

 3. Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę w oparciu o Stronę zorganizowany system zawierania z Klientami umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, w ramach którego mają Oni możliwość nabywania Towarów;

 4. Towar– produkt oferowany celem sprzedaży Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 5. Klient – osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji,

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone poprzez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta , ewentualne dane osoby reprezentującej Klienta będącego osobą prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 7. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;

 8. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

 9. PayU– Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495 numer REGON 300523444;
III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu dokonania Transakcji Klient winien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.
 2. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
 3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.
 4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane, o ile Klient nie zablokuje takiej funkcji w swojej przeglądarce internetowej, pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.
 5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.
 6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.
IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest pozyskanie przez Niego informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.
 2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.
 3. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:


a. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

b. treści zawierających informacje nieprawdziwe,

c. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

d. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień o którym mowa w ust. 3 , Spółka może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa.

5 .W przypadku o którym mowa w ust. 4 Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z Regulaminem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

6.Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na sposób wykonanie bądź niemożność wykonania Transakcji.V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

1.Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2.Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3.Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4.Towary oferowane przez Spółkę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Spółkę we wszelkich formach sprzedaży.

5.Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

6.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje przez Spółką potwierdzone informacją zwrotną, przekazaną na podany przez Klienta adres email.zawierającą :

-numer identyfikacyjny Zamówienia

-komplet danych Klienta podanych przez niego przy składaniu Zamówienia bądź pochodzących z konta Klienta

-określenie dostarczenia zamówionego Towaru

7.W braku otrzymania potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 24 godzin, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email: contact@christophermarthe.com lub pod nr telefonu +48 88 36 88 442 w celu wyjaśnienia sytuacji, z uwzględnieniem ram czasowych o których mowa w ust. 8.

8.Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8-16

9.Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy zamawianego Towaru w szczególności model oraz rozmiar zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

10.W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

11.Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności, w rozumieniu postanowień części VII ust. 4.

12. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 13 .

13 Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia,w sytuacji określonej w ust. 12 składając Spółce oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email: contact@christophermarthe.com przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 8 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 8 . Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

14.Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

13.Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

14.Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez firmę kurierską.

Koszty dostarczenia zakupionych przez klienta towarów w całości pokrywa Sprzedający.


VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

1.Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2.Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

3.Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Sprzedającego.VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1.W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

1)płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

2)„płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

3)przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki – ING BANK ŚLĄSKI 48 1050 1461 1000 0092 1415 3901.

4)płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

2.Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Spółka uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.

3.W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.

4.Płatność uznaje się za dokonaną:

a.po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (pkt. 1 pkt 1 i 2 ust. 1 );

b.po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego (pkt. 1 pkt 3 ust. 1);

5.Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.

a.płatności kartą (pkt 1 ust. 1)

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

b.płatność on-line (ust. 1 pkt 2)

W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Spółka . Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

2.Klient, który wyraża chęć otrzymywania bieżących informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: CM STUDIO Marta Organek Maciej Organek S.C. Opiesin 60 98-220 Zduńska Wola, względnie na adres email: contact@christophermarthe.com, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.

4.Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).


IX. REKLAMACJE

1.Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Spółki i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2.Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres: CM STUDIO Marta Organek Maciej Organek S.C. Opiesin 60 98-220 Zduńska Wola

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

3.Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

4.Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.

6.Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:

a. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

b. uszkodzeń mechanicznych Towaru,

c. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

7.Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.


X. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1.Klient będący Konsumentem w rozumieniu Art. 22 ą kodeksu cywilnego / a zatem osoba fizyczna która nie dokonała zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a z tytułu zakupu nie została wystawiona faktura VAT zawierająca numer identyfikacji podatkowej NIP Kupującego dająca prawo do odliczenia podatku VAT /ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowanena adres: CM STUDIO Marta Organek Maciej Organek S.C. Opiesin 60 98-220 Zduńska Wola (z dopiskiem: „ZWROT”)

2.Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3.Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

4.W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta.

W zawiązku z powyższym, Klient dokonujący zwrotu odsyła paczkę na swój koszt.

5.Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

6.Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Spółką.

2.Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Spółka nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz wysłanych na koszt Spółki.

3.Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4.Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu Art. 22 ą kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna:  art. 42 Ustawyz dnia 16 lutego 2007 r.
 • O ochronie konkurencji i konsumentów [tekst jednolity Dz.U.2015.184 j.t. ])
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Spółkę, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ………………………………Formularz reklamacyjny

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)

Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego zawierający przepisy dotyczące rękojmi